เขาวงสวยมาก

“เขาวงสวยมาก”
๙ เรื่องราวเพื่อการท่องเที่ยว ตามรอยพระบาทพ่อหลวง
ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
..

เรื่องที่ ๑ “เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน พึ่งตนเองและความพอเพียง เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทย ที่...เขาวง”
..
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดำเนินงานขุดสระเก็บกักน้ำในไร่นา ตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
..
พระองค์ทรงต้องการที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ เพื่อมาทำเป็นแปลงทดลองการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งนายสถาพร สันติบุตร นายอำเภอเขาวงในขณะนั้นได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหาซื้อที่ดินตามพระราชประสงค์ เมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางดิสโก้ บ้านกุดตอแก่นรู้ข่าวจึงถวายที่ดินโดยไม่คิดมูลค่า 
..
ชาวบ้านที่ถวายที่ดินแก่พระเจ้าอยู่หัว คือนางหนูเหลา ศรีประไหม และนางสาววะเรืองศรี อัยวรรณ ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ทำเป็นแปลงทดลองหรือแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเอง แต่ก็ยังขาดพื้นที่ในส่วนของแปลงทำนาประมาณ ๓ ไร่ 
..
ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ชาวบ้านอำเภอเขาวงอีกจำนวน ๓ คน คือ นางทองเลา ศรีสงเปลือย นางพันทราช แสนมาโนช และนางสมสวรรค์ รีปูเปลือง ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินอีก ๓ ไร่ ๓ งาน โดยไม่คิดค่าตอบแทน 
..
แปลงทดลองของพ่อหลวงที่บ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง จึงเป็นแปลงเกษตรกรรมผืนแรกของประเทศไทย ที่นำแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาใช้ในการปฏิบัติจริง
..
ปัจจุบันแปลงทดลองการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่คือที่ตั้งของ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฮักแพง - แบ่งปัน อำเภอเขาวง
..
ภาพ : นางหนูเหลา ศรีประไหม และลุงคำไข ศรีประไหม ผู้ถวายที่ดินผืนแรก สนองตามพระราชประสงค์
..
Photographer : อดุล ตัณฑโกศัย
..
สมาคมผู้ไทโลก
เชื่อมสัมพันธ์ผู้ไททั่วโลก เป็นหนึ่งเดียว